วิถีแห่งความสุข

การประชุมและเสวนาเรื่อง

วิถีแห่งความสุข”

ห้องประชุมจุมภฏพันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปกรำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-17.30 .

จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไล่ล่า “ความสุข” ก็เหมือนเด็กวิ่งไล่จับรุ้งกินน้ำ

ดิลโก เคียนเซ ริมโปเช

หลักการและเหตุผล

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่หลายคนกลับไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร สังคมสมัย ใหม่ที่เต็มไปด้วยบริโภคนิยม มักให้ความหมายว่า ความสุขคือสิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงิน และเป็นสิ่งเดียวกันกับความพึงพอใจทางเนื้อหนัง หรือการได้บํารุงบําเรอประสาทสัมผัสต่างๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งเราใช้ จ่ายบริโภคไปเท่าใด ก็ดูเหมือนว่าเรายิ่งห่างไกลจากความสุขไปเท่านั้น เพราะกลับเกิดความไม่พอใจ หรือไม่รู้จักพอเพียงอยู่ตลอดเวลา

ความสุขจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนไขว่คว้า แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับ เปรียบเสมือนเด็กวิ่งไล่จับ รุ้งกินน้ำ ความสุขเกิดขึ้นแล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะความสุขที่ผู้คนส่วนใหญ่คิดคํานึงเป็นเพียง ความสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง สมบัติ หรือความ ปรารถนาที่จะครอบครองสิ่งใด ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงยังเต็มไปด้วยความทุกข์ และเกิดปัญหาความขัด แย้งต่างๆมากมายในสังคม

กล่าวโดยรวมก็คือ ความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่ในท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วย การแข่งขันและการบริโภคเช่นที่เป็นอยู่นี้ ความสุขกลับกลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกล เราอาจเปรียบได้กับ ม้าที่วิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะอยากกินแครอทที่แขวนอยู่ข้างหน้ากับหลักที่ติดอยู่กับอานม้า ไม่ว่า ม้าจะวิ่งไปมากเท่าใดหรือเร็วเท่าใด ก็ไม่ได้กินแครอทเสียที ภาพนี้สามารถอธิบายสภาพของสังคมที่ เราดํารงอยู่ได้เป็นอย่างดี

ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของการอภิปรายและเสวนาเกี่ยวกับความสุขในหลากหลายมิติ คณะผู้จัดจึงได้จัดประชุมและเสวนาเรื่อง “วิถีแห่งความสุข” ขึ้นโดยได้เชิญพระอาจารย์ในหลากหลาย วิถีของพระพุทธศาสนา นักวิชาการ นักเขียน นักแสดง ตลอดจนนักวางแผนกลยุทธ ที่ได้ศึกษาพระพุทธ ธรรมและได้นํามาใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้ข้อคิด และให้แรง บันดาลใจต่อการดํารงชีวิต

การประชุมครั้งนี้จะทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสังคมโดยรวมได้หันมาทําความเข้าใจความ หมายของความสุขกันอย่างจริงจังและได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อไม่ ให้นิยามของความสุขอยู่เพียงแค่การได้มาซึ่งวัตถุหรือสิ่งที่ปรารถนาจะครอบครอง อันเป็นความสุขที่ ไม่จีรังและเป็นต้นตอของความทุกข์อีกมากมาย

นอกจากนี้ ในการประชุม ประเด็นหนึ่งที่จะได้หยิบยกคือเรื่องความสุขที่โยงกับจิตวิญญาณ และ เรื่องของ “บริโภคนิยมทางจิตวิญญาณ” (spiritual consumerism) ซึ่งเกิดจากการทํามิติทางจิตวิญญาณ ให้กลายเป็นสินค้าที่มาบริโภคกัน ไม่ต่างจากสินค้าและบริการประเภทอื่น

วัตถุประสงค์

1. ชี้ให้เห็นหลากหลายหนทางและแนวทางในการเข้าถึงความสุข

2. เสนอทางออกให้แก่ผู้คนในสังคมว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นจะได้มาได้อย่างไร

3. กระตุ้นความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและวิพากษ์เกี่ยวกับความสุขในแง่มุมต่างๆในสังคมไทย

การลงทะเบียน

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผู้ มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพอาหารว่างหรืออาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและจิตอาสา ช่วยงาน

โปรดสํารองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 27 กันยายน 2553 Email: 1000tara@gmail.com มือถือ 0806100770

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ http://www.thousand-stars.org; http://krisadawan.wordpress.com; http://www.facebook.com/ มูลนิธิพันดารา

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 (ฉบับปรับใหม่)
8.30 น. ลงทะเบียน

9.00 น. พิธีเปิดและภาวนาเพื่อสันติสุข ของสรรพชีวิต

9.15 น. เสวนา “วิถีแห่งความสุข”
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต) สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (อาจารย์สอนการเปลี่ยนแปลงตนเองและรองผอ. มูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) ณัฐฬส วังวิญญู (สถาบันขวัญแผ่นดิน)

10.45 น. เติมความสุขยามเช้า

11.15 น. “จิตวิทยาแห่งความสุข”
ดร. กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

12.00 น. พักผ่อนยามเที่ยงและรับประทา นอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. “มองเรื่องร้าย…ด้วยความสุข”
คุณมาฬิศร์ เชยโสภณ (นักแสดง นักเขียน บรรณาธิการ ผู้เขียน

14.00 น. “ความสุขบนความทุกข์”
จิตร์ ตัณฑเสถียร (นักวิจัยพฤติกรรมและนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร)

14.45 น. จิบความสุขในความว่าง

15.00-17.00 น. “ความสุขในมุมมองของซกเช็น” (Happiness in Dzogchen Perspective)
ลาตรี เคนโป ญีมา ทรักปา ริมโปเช (ครูทางจิตวิญญาณชั้นนำของทิเบต ผู้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก)
**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยโดยดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Advertisements

One thought on “วิถีแห่งความสุข

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s