การประชุมของมูลนิธิพันดารา

image

การประชุมเรือง “พุทธธรรมกับการเปลี่ยนแปลงภายใน” คณะอักษรศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s