ปัญญากับบารมีหก

manjushriกุงกาซังโปริมโปเชมาบรรยายธรรมและมาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิพันดาราเป็นเวลาสิบกว่าวันในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ กิจกรรมแรกที่ท่านทำได้แก่การบรรยายธรรมเรื่อง “ปัญญากับพระโพธิสัตว์มัญชุศรี” ที่บ้านมูลนิธิฯ ถนนลาดพร้าว เมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมา ริมโปเชได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของปัญญากับการปฏิบัติบารมีหกประการของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญมีประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาก จึงคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังกันในที่นี้

ก่อนอื่นก็ต้องปูพื้นก่อน สำหรับคนที่อาจยังไม่คุ้นกับบารมีหกประการของพระโพธิสัตว์ ในหนังสือเรื่อง “วิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์” หรือ “โพธิจรรยาวตาร” ของท่านศานติเทวะ ท่านได้วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ตามหลักของบารมีหกประการเอาไว้ ซึ่งได้แก่ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ และปัญญา บารมีทั้งหกนี้เป็นเหมือนจุดผ่านหกจุดที่ผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระโพธิสัตว์จะต้องผ่านและจะต้องสั่งสม เพื่อที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่การบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้หมดสิ้น ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของการปฏิบัติธรรมตามแนวของพระโพธิสัตว์ เนื่องจากว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีพระคุณแก่เราทั้งหมด และก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบแทนคุณของสัตว์โลกเหล่านี้ ซึ่งวิธีการตอบแทนดังกล่าวแบบสูงสุดก็ได้แก่การนำมาสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ให้พ้นจากทุกข์ของสังสารวัฏ

พระมัญชุศรีเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา หรือพูดอีกอย่างก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นพระปัญญาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ซึ่งแสดงตัวออกมาเป็นองค์พระโพธิสัตว์ การปฏิบัติบูชาพระมัญชุศรีก็คือการน้อมนำเอาพระปัญญาธิคุณนี้มาไว้ในตน ให้ตนเองมีคุณสมบัตินี้ซึ่งจะสมบูรณ์แบบในท้ายที่สุด กุงกาซังโปริมโปเชเริ่มการบรรยายด้วยการพูดถึงปัญญาในการปฏิบัติธรรม ปัญญามีอยู่สามระดับ ได้แก่ปัญญาจากการฟังหรือการอ่าน ปัญญาจากการคิดไตร่ตรอง และปัญญาจากการภาวนาหรือการทำสมาธิ ทั้งสามอย่างต้องอิงอาศัยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะมีปัญญาระดับสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อเรามีปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังและการคิดใคร่ครวญ ดังนั้นการอ่านการฟังกับการนำมาคิดใคร่ครวญไตร่ตรองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราอย่าเห็นว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องธรรมดาๆ แล้วมุ่งไปที่การทำสมาธิเลย ถ้าทำอย่างนั้นมีโอกาสสูงที่แนวทางของสมาธิของเราจะไปผิดทาง ซึ่งจะเป็นการออกนอกแนวทางของพระพุทธเจ้าไปได้

การปฏิบัติให้เกิดปัญญา ก็ทำควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสั่งสมบารมีหกของพระโพธิสัตว์ได้ เราเริ่มด้วยทานบารมี การให้อย่างมีปัญญาได้แก่การให้ที่ประกอบไปด้วยการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการให้ ความหมายที่แท้จริงของการให้ก็คือเรารับรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ท้ายที่สุดแล้วตัวตนของเรานั้นไม่ได้มีอยู่จริง ดังนั้นการให้โดยหวังผลตอบแทนกลับเข้ามาหาตัวเรา จึงเป็นการให้ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญา ซึ่งจะทำให้ออกนอกแนวทางของพระโพธิสัตว์และจะทำให้เราไม่บรรลุถึงเป้าหมายทางธรรม ในทางตรงข้ามเราควรตระหนักว่าการให้นั้นเป็นการช่วยเหลือใครก็ตามที่เราให้ ให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ เราเห็นผลประโยชน์ของสัตว์โลกมากกว่าของเราเอง ท่านศานติเทวะได้ให้แนวทางการคิดไว้ว่า ให้เราพยายามคิดทบทวนให้เห็นตระหนักถ่องแท้ว่า ตัวเรากับสัตว์โลกทั้งมวลนั้นเสมอเหมือนกันหมด ไม่มีใครแตกต่างหรืออยู่ในสถานะที่พิเศษมากกว่าใคร นอกจากนี้ท่านก็ยังแนะนำอีกว่า ให้เราลองพยายามแลกเปลี่ยนตัวเราเองกับสัตว์โลกอื่นๆ คือคิดว่าสัตว์โลกเป็นเรา และเราเป็นสัตว์โลก อะไรที่เป็นสิ่งดีๆแก่เรา ที่เราเคยคิดแสวงหามาบำรุงบำเรอความสุขชั่วครู่ชั่วยามของเรา เราก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีๆแก่สัตว์โลก มอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่สัตว์โลกทั้งหมด การทำทานจากมุมมองเช่นนี้ เป็นการทำจากมุมมองของปัญญาที่แท้จริง และจะเป็นการสร้างสมบารมีอันจะนำไปสู่การบรรลุพระพุทธภูมิที่ถูกต้อง

ต่อจากนั้นริมโปเชก็พูดถึงการปฏิบัติศีล ศีลมีสามแบบกว้างๆ ได้แก่ศีลปาฏิโมกข์ ศีลพระโพธิสัตว์ และศีลตันตระ อย่างแรกได้แก่การปฏิบัติแบบสำรวมระวังและข้อห้ามต่างๆอันเป็นของนักบวชทั่วไป อย่างที่สองได้แก่แนวทางการปฏิบัติตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ อย่างหลังสุดคือศีลที่ผู้ปฏิบัติตันตระต้องยึดถือ ในการบรรยายนี้ริมโปเชเน้นที่ศีลของพระโพธิสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ดำรงตนอยู่ในเส้นทางของพระโพธิสัตว์ ได้แก่การไม่ทำร้ายสัตว์โลกและมุ่งมั่นที่จะนำพาสัตว์โลกนั้นให้พ้นทุกข์ ที่สำคัญคือการถือศีลไม่ใช่การมีกรอบจากภายนอกมาบังคับเรา แต่เราควรคิดว่าศีลออกมาจากภายใน มาจากความเข้าใจของเราเองว่าต้องสำรวมระวังไม่ให้กาย วาจา ใจของเราไปทำอะไรที่เป็นการทำร้ายสัตว์โลก และระวังไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามารบกวนหรือทำให้เราต้องไขว้เขวออกจากเส้นทางหรือเปิดโอกาสให้กิเสลเข้ามารบกวนจิตใจเราได้ นอกจากนี้ก็มาจากการเข้าใจว่าภูมิต่างๆในสังสารวัฏต่างก็มีแต่ความทุกข์ไม่จบสิ้น การเข้าใจเช่นนี้นำไปสู่การตั้งใจมั่นว่าจะรักษาศีล เพื่อที่จะไม่ทำร้ายและยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างดีที่สุด  การปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องเช่นนี้ ก็คือการปฏิบัติศีลบารมีด้วยปัญญาอันแท้จริง

ริมโปเชยังได้กล่าวถึงบารมีอื่นๆอีก แต่เวลาหมดเพียงแค่นี้ในคราวนี้ บารมีอื่นๆจะมาพูดถึงในโพสหน้า การบรรยายของริมโปเชเราสามารถฟังได้ด้วยการ คลิกที่นี่

กุงกาซังโปริมโปเชกับ อ. กฤษดาวรรณ
กุงกาซังโปริมโปเชกับ อ. กฤษดาวรรณ
Advertisements

5 thoughts on “ปัญญากับบารมีหก

 1. E A M Harris September 20, 2013 / 5:06 pm

  I love the picture. I can’t understand the text, but it’s decorative and has potential that adds something to the picture.

 2. bert0001 September 20, 2013 / 6:57 pm

  It must be something about Manjushri … perhaps google translate will help?

  Intelligence with six acts .
  Manjushri Gunga Po Sang Rinpoche Dhamma talk and come join the Thousand Stars Foundation for more than ten days in late September. The first activity to be done , including the lectures about . “Wisdom with Sri Maychu Bodhisattva ” at Foundation Road on Wednesday evening last . Rinpoche spoke about the role of intelligence with the six acts of the bodhisattva . Which is a significant benefit to the study and practice a lot. I thought I told you here.

  First , it must first floor . For those who may not be familiar with the six acts of the bodhisattva . In the book . ” Life of Buddha ” or ” new Phot ethics Star ” Peace of the Deva . He outlines the conduct of a bodhisattva . The principles of excellence , including six out your precepts, meditation and wisdom, patience persistence acts like a six point six points through the guidelines of the Bodhisattva must pass and will have accumulated . To travel to the target . Include achieving a Buddha . Who can help put an end to animal suffering away . Commitment to achieve is the heart of the Buddha as a Bodhisattva. And everything else along the practice of a bodhisattva . Because animals have the grace to us all. And it is our duty to reward you for these creatures . This method returns the maximum would include bringing all beings to be free from the suffering of samsara .

  Si is the Bodhisattva of wisdom Maychu . In other words, is that he is the wisdom of the Buddha all you have . The show itself is the Buddha . The worship of Sri Maychu is to initiate the wisdom to come into its own . To their properties , which are perfect in the end. Gunga Po Sang Rinpoche began the lecture by talking about intelligence in practice. There are three levels of intelligence . Including intelligence from listening or reading. Wisdom of reflective thinking . And wisdom of prayer or meditation. All three have the same appeal as inevitable . We are wise to the highest level . When we have intelligence resulting from reading , listening and deliberating . So , reading, listening to ponder ponders adoption is crucial . We do not see that a fair hearing is normal . I aim to do meditation . If you do that, there is a high concentration of our approach is the wrong way. Thus leaving the possibility of the Buddha .

  The practice of wisdom . Made parallel to the practice of the Bodhisattva has accumulated six acts . We start with Tanbarmi . The authors are with the understanding consists the true meaning of giving . The true meaning of the perception is that we understand that . Ultimately, our identity does not exist. So , hoping to return back to us. It is a feature that is not wise . This will make the outside of the Bodhisattva , and we will not achieve the goal of fair On the contrary , we should realize that it is a help to anyone that we provide. He was saved from suffering. We see the benefit of the animal world than our own . Deva has given you peace of mind that way . Let us try to think out perfectly aware that Ourselves with the whole Earth is always the same. No one is in a different or special than anyone else . In addition, he also recommended that . We try to share ourselves with other creatures . Is thought that the animal world is us . And we are animals . What a cool thing for us . We had sought to gratify our happy moment . I think those are good things to animals . Deliver them to the animal world. To make a donation of this view . It is made ​​from the perspective of a true intellectual . And will build prestige will lead to achieve the correct temperature Buddha .

  Subsequently Rinpoche also spoke about the sacrament . There are three broad precepts . Magic Hour precepts include freedom Precepts and Bodhisattva Precepts First Tantra practices include careful fixation and restrictions as are priests . The second approach is to follow the way of the Bodhisattva . The latter was baptized at Tantra practitioners must adhere . In this lecture Rinpoche on the precepts of Buddha . Consisting of conduct to maintain themselves in the path of the Bodhisattva . Include not harming animals and strive to bring out the animal suffering. Yom Kippur, the key is to not have the external force us But we should think out of the canon . Comes from understanding that our own needs careful not to physical, speech focusing our mind to do anything that will harm animals . And not provide what we need outside interference or diversion from a route or allow damage to the Moselle bothers us. Also, it comes from the understanding that there are different climates in samsara but suffering no end. To understand this, we intend to contribute to the precepts . So as not to hurt the animal and also contribute to global best. Treated with understanding this correctly . Practice is unethical acts with true wisdom .

  Rinpoche also mentioned other acts . But time is running out just in time . More acts will be discussed in the next posts . Rinpoche ‘s lectures , we can listen to it by clicking here .

 3. soraj September 20, 2013 / 7:00 pm

  Hi Bert, yes it’s about Manjushri. Kunga Sangbo Rinpoche talks about the six perfections and how to cultivate wisdom. I didn’t know there’s interest in this post from non-Thai speakers. I post another one in English soon.

 4. bert0001 September 20, 2013 / 7:02 pm

  thank you 🙂

 5. soraj September 20, 2013 / 7:03 pm

  Thanks. 🙂

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s