บทสวดบูชาครู (คุรุโยคะ) แก่พระอาจารย์สาเกียบัณฑิต

shé ja tamché zikpé chen yang shing (เชจา ตัมเช ซิกเป เช็นยังชิง) You who have the eye of wisdom that sees all that is knowable, พระอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงตาแห่งปัญญาอันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถรู้ได้ dro kun gelek drubpé tukjé chen (โตรกูน เกเล็ก ดรุปเป ตุกเจเชน) The compassion that brings about the welfare of all beings, ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาอันยังประโยชน์แก่เหล่าสัตว์โลก samyé trinlé dzepé top nga wa (ซัมเย ทรินเล เซเป … Continue reading บทสวดบูชาครู (คุรุโยคะ) แก่พระอาจารย์สาเกียบัณฑิต

นำพาความเจ็บป่วยกับความตายสู่เส้นทางกุศล

ภิกษุทกเมซังโบ (อสังคภัทรภิกษุ) ขอนอบน้อมแด่พระอาจารย์! กายอันเป็นมายากองนี้ อันข้าพเจ้าเป็นเจ้าของอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ หากกายนี้เจ็บป่วยลง ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะยินดีในความเจ็บป่วย เนื่องจากจะทำให้อกุศลกรรมของข้าพเจ้าที่มาจากอดีตหมดสิ้นไป นอกจากนี้การปฏิบัติธรรมหลายๆแบบ ก็มีไว้เพื่อชำระล้างกิเลสสองประการ หากข้าพเจ้ามีสุขภาพดี ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะยินดีกับความเป็นอิสระจากความเจ็บไข้ เมื่อร่างกายและจิตใจอยู่ดี และสงบ ก็จะเกิดการประกอบกุศลกรรม และกุศลกรรมนั้นก็จะเข้มแข็งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการให้ความหมายแก่ชีวิตมนุษย์ ก็อยู่ที่การอุทิศกาย วาจา ใจ ให้แก่กุศลกรรม หากข้าพเจ้าประสบกับความยากจน ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะยินดีกับการปราศจากทรัพย์สมบัติ ข้าพเจ้าจะไม่มีอะไรให้ปกป้อง ไม่มีอะไรให้สูญเสีย การทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งใดๆ ต่างเกิดจากความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้น นี่เป็นความจริง! หากข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติ ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะสามารถเพิ่มพูนบุญกุศลได้ นั่นก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือความสุขใดๆที่จะมีขึ้น ไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต ต่างก็เกิดจากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา นี่เป็นความจริง! หากข้าพเจ้าต้องตายในเร็ววัน ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะยินดีในความตาย เมื่อข้าพเจ้าปราศจากสถานการณ์ที่จะไปสู่อกุศล และเมื่อมีแรงสนับสนุนจากกุศลกรรมที่ได้สั่งสมมา ข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปบนหนทางอันเที่ยงแท้และไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน! หากข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด! ข้าพเจ้าจะยินดีในอายุยืนยาว เมื่อพืชผลอันได้แก่ประสบการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้น เมื่อแสงแดดกับสายผนแห่งคำสอนมิได้ถดถอย เมื่อดูแลพืชผลเหล่านี้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็จะให้ผลที่สุกงอมอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ขอให้เราปลูกฝังความปิติยินดีเถิด! -- … Continue reading นำพาความเจ็บป่วยกับความตายสู่เส้นทางกุศล

บทสวดเจ็ดแขนง

ข้าฯขอกราบพระพุทธเจ้าศากยมุนี ด้วยศรัทธาอันเต็มเปี่ยม กับเหล่าพระชินเจ้าทั้งหลายและบุตรธิดาของพระองค์ ผู้สถิตอยู่ทั่วทั้งสิบทิศและในสามกาล ข้าฯถวายดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม อาหาร ดนตรี กับอีกหลายสิ่ง ทั้งที่เป็นของจริงและที่จินตนาการขึ้น ข้าฯขอให้เหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดรับไว้ด้วย ข้าฯขอสารภาพความผิดบาปทั้งปวงที่ข้าฯเคยทำมา อันเนื่องมาจากกิเลสต่างๆ จากกาลเวลาอันหาจุดกำเนิดมิได้จวบจนปัจจุบัน รวมถึงอนันตริยกรรมห้าประการ อกุศลกรรมบทสิบประการและอื่นๆอีกมาก ข้าฯปลื้มปิติยินดีในบุญกุศลใดๆที่ เหล่าพระสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และบุคคลธรรมดา ได้กระทำมาตลอดทั่วทั้งกาลทั้งสาม ข้าฯสวดอ้อนวอนให้กงล้อแห่งธรรมได้หมุนไป ขอให้คำสอนของมหายานและเถรวาท ได้แพร่กระจายออกไปในวิถีที่เหมาะแก่จริต และจุดมุ่งหมายอันแตกต่างกันของบุคคล ข้าฯขอวิงวอนให้เหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อย่าทรงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน แต่ขอให้ทรงยับยั้งอยู่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อดูแลสรรพสัตว์ทั้งปวง ผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ จนกว่าสังสารวัฏจะหมดเกลี้ยงจากสรรพสัตว์เหล่านี้ ขอให้บุญกุศลใดๆที่ข้าฯได้เคยประกอบมา จงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้ของสรรพสัตว์ ขอให้ข้าฯได้เป็นผู้นำทางอันประเสริฐ ให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่ชักช้าด้วยเถิด!

บทสวดพระมหาปณิธานอันประเสริฐ

บทสวดพระมหาปณิธานอันประเสริฐ ในภาษาอินเดีย: อารฺยภทฺรจรฺยปฺรณิธานราชา ในภาษาทิเบต: พักปะ ซังโบ เจอเบ เมินลัม จิ เจียโป (แปลเป็นภาษาไทย): ราชาแห่งบทสวดพระมหาปณิธาน ปณิธานถึงการบำเพ็ญตนอันดีงามและประเสริฐ * * * ข้าฯขอกราบนมัสการพระมัญชุศรีผู้ประเสริฐ! เหล่าผู้ที่สถิตอยู่ในโลก ณ ทิศทั้งสิบ ไม่ว่าจะมีประมาณเท่าใด เหล่าสิงห์ผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในกาลทั้งสาม-- ท่านเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้น ข้าฯขอกราบนมัสการท่านทั้งหลายนี้ด้วยกาย วาจา ใจอันเปี่ยมไปด้วยความเคารพ พลังแห่งบทสวดพระมหาปณิธานเพื่อการบำเพ็ญตนอันดีงาม ได้นำพาเหล่าพระผู้มีชัยทั้งปวงมาในจิตใจ ข้าฯกราบนอบน้อมด้วยกายอันมีจำนวนมากเท่ากับปรมาณูในดินแดนทั้งหลาย ข้าฯขอกราบนมัสการเหล่าพระผู้มีชัยทั้งปวง ในหนึ่งปรมาณูมีพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเท่ากับปรมาณูทั้งปวง ต่างองค์ก็ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางโอรสและธิดาของพระองค์ เช่นเดียวกันนั้น ข้าฯก็จินตนาการว่าธรรมธาตุทั้งมวล เต็มเปี่ยมไปด้วยเหล่าพระผู้มีชัยทั้งปวง เหล่ามหาสาครอันเต็มล้นไปด้วยคุณสมบัติอันควรแก่การยกย่องที่ไม่จบสิ้น กอปรไปด้วยเสียงอันประกอบด้วยมหาสาครแห่งท่วงทำนองของวาจาอันไพเราะ ข้าฯเอ่ยแสดงคุณสมบัติต่างๆของเหล่าพระผู้มีชัย ข้าฯยกย่องเหล่าพระสุคตเจ้าทั้งมวล มวลดอกไม้อันงามวิจิตร พวงมาลัยอันงามเลิศ ดนตรี เครื่องประทิ่น ฉัตรแก้ว ประทีป และธูปอันหอมระรื่น ข้าฯขอถวายแด่พระผู้มีชัย ผืนผ้าอันประณีต เครื่องหอม แป้งกระแจะปริมาณมากเท่ากับขุนเขาพระสุเมรุ ต่างก็วางเรียงอยู่อย่างงดงามเป็นเลิศ ข้าฯขอถวายแด่พระผู้มีชัย เครื่องบูชาอันมีปริมาณมากอันมิอาจมีอะไรยิ่งไปกว่า ข้าฯขอบูชาเหล่าพระผู้ชัยทั้งหลายด้วยเครื่องบูชาเหล่านี้ ด้วยอำนาจแห่งศรัทธาในภัทรจรรยา … Continue reading บทสวดพระมหาปณิธานอันประเสริฐ